// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // Other // fbq('track', 'Other');
דלג על בר עליון
בר עליון

ברוכים הבאים לאתר עירית נתניה לענין המפרט האחיד

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית נתניה את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו.
המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

המפרט האחיד כולל את דרישות עיריית נתניה לקבלת רישיון עסק, בשלב זה, ל-13 (שלושה עשר) פריטים/סוגי עסקים, כמפורט להלן, כאשר בעתיד יורחב המפרט האחיד לסוגי עסקים נוספים.

סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של עיריית נתניה הם כדלקמן:

פריט 1.1 – בית מרקחת

פריט 2.1ה – תיקון מיכלי גז

פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק

פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

פריט 3.4 ג'– מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

פריט 5.1 ב'– איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים

פריט 5.3 ג'– הובלתם במיכליות  של שפכים וקולחין

פריט 6.8 א'– ניהול קניון

פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

פריט 8.9 א' – מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

פריט 10.8ב' – איחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום

 

הנחיות לבעל העסק, לשימוש במפרט האחיד של עיריית נתניה


על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה עיריית נתניה.
המפרט האחיד של עיריית נתניה מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים".

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1:
קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסויים, המופיעים באתר ממשל זמין (
http://www.mifratim.business.gov.il/).

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של נתניה  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

 

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של נתניה  בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

דרישות כלליות

דרישות כלליות

דרישות פרטניות

דרישות פרטניות
עבור לתוכן העמוד